Organisatie

De Loofhut valt onder het bestuur van de Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO Flevoland Veluwe). Een samenwerkingsverband van 28 scholen in het primair onderwijs. De scholen binnen deze Stichting hebben hun eigen identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een Katholieke levensbeschouwing.
De leiding van de school is in handen van de directeur.
Daarnaast heeft de school een Intern Begeleider (IB’er). Zij bewaakt samen met de leerkrachten de vorderingen van de kinderen en ondersteunt leerkrachten en ouders met betrekking tot zorgvragen.
De stamgroep is een centrale plek waar het kind onder leiding van een stamgroepleider leert, leeft, speelt en werkt.

Continurooster

Wij hanteren een continurooster in alle groepen.
De groepen 1 t/m 8 gaan 5 dagen in de week naar school van 8.30 uur tot 14.15 uur.
De kinderen lunchen met de stamgroepleider in de groep. Van 12.15 – 12.45 uur spelen de kinderen buiten.
De deuren van onze school gaan om 8.20 uur open om de kinderen binnen te laten en om 14.15 uur om de kinderen naar huis te laten gaan.

Jenaplanprincipes, onze uitgangspunten, ons concept

We gaan binnen ons onderwijs uit van de 7 essenties van het Jenaplanonderwijs waarbij leerlingen wordt geleerd te ondernemen, te plannen, samen te werken, te creëren, te presenteren, te reflecteren en te verantwoorden. Ieder kind moet via een ononderbroken leer – en ontwikkelingsproces die kennis en vaardigheden kunnen verwerven, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een samenleving die multicultureel is. We zijn van mening dat onze leerlingen goed onderwijs verdienen en dat betekent dat er bewuste keuzes zijn en worden gemaakt met betrekking tot het leerstofaanbod. We leiden de kinderen van nu op voor banen die er nog niet zijn, en dat is een uitdagende ontwikkeling binnen het onderwijs. We leven in een snel veranderende kennissamenleving. We dienen de leerlingen vaardigheden aan te bieden waarvoor ze beter toegerust zijn voor banen van de toekomst. De essenties van het Jenaplanonderwijs sluiten hier mooi op aan. Hiernaast leren we leerlingen actief mee te denken over hun rol in onze samenleving en daar ook naar te handelen (actief burgerschap).
Door de ontwikkeling die we voJenaplanonderwijs staat voor het samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap waarin kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen.

Waarden en normen, een goede sfeer, een positieve manier van omgaan met elkaar, respect en ook aandacht voor elkaar zijn hierin van groot belang.
Wij willen dat onze school een veilige plek voor uw kind(eren) is. Een plek waar wij kinderen gedurende acht jaar intensief volgen, begeleiden en vormen, zodat zij een goede basis krijgen voor hun toekomst. Wij bedoelen dan de levensbeschouwelijke, intellectuele, creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling. Wij willen meehelpen uw kind te laten opgroeien tot een evenwichtig en zelfstandig mens.

Iemand met aandacht en zorg voor zichzelf, de ander en de omgeving. Dit is ons vertrekpunt bij het leren omgaan met kinderen en ouders.
Kinderen leren actief mee te denken over hun rol in onze samenleving en daar ook naar te handelen (actief burgerschap).
Jenaplanonderwijs staat voor het samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap waarin kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen. Waarden en normen, een goede sfeer, een positieve manier van omgaan met elkaar, respect en ook aandacht voor elkaar zijn hierin van groot belang. Wij willen dat onze school een veilige plek voor uw kind(eren) is. Een plek waar wij kinderen gedurende acht jaar intensief volgen, begeleiden en vormen, zodat zij een goede basis krijgen voor hun toekomst. Wij bedoelen dan de levensbeschouwelijke, intellectuele, creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling. Wij willen meehelpen uw kind te laten opgroeien tot een evenwichtig en zelfstandig mens. Iemand met aandacht en zorg voor zichzelf, de ander en de omgeving. Dit is ons vertrekpunt bij het leren omgaan met kinderen en ouders. Kinderen leren actief mee te denken over hun rol in onze samenleving en daar ook naar te handelen (actief burgerschap).or ogen hebben op het gebied van het Jenaplanonderwijs, ontwikkelen we een onderwijsconcept dat aansluit bij het onderwijs van de toekomst, van de 21e eeuw. Omdat leerkrachtgedrag en -vaardigheden voor een belangrijk deel het leerrendement bepalen, vinden wij het erg belangrijk dat ook het team op de hoogte blijft van de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Er vindt elk jaar individuele en teamscholing plaats om het team nog beter toe te rusten voor het uitvoeren van hun taak.
Lees hier over meer in onze schoolgids…

Opvoedings- en onderwijsstijl

Wij werken met een ritmisch weekplan waar gesprek, werk, spel en viering elkaar afwisselen.
Wij geven instructie naar behoefte.
In alle groepen wordt rustig en zelfstandig gewerkt en er is aandacht voor coöperatief leren.
Iedere groep heeft een instructietafel waar de stamgroepleider aanvullende instructie geeft of samen met de kinderen werkt.

Ouders van de school

In communicatie en informatieverstrekking naar ouders investeren wij veel tijd en energie.
Ouders worden ingezet voor veel ondersteunende activiteiten. School heeft een ondernemingsraad (OR) die wordt bemand door ouders van school.
Ouders worden betrokken bij beleidsaspecten. School heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin twee ouders en twee leerkrachten zijn vertegenwoordigd.